Kamera Kayıtlarının Alınmasına Ve İzlenmesine Dair Aydınlatma Metni

Kamera Kayıtlarının Alınmasına Ve İzlenmesine Dair Aydınlatma Metni

KAMERA KAYITLARININ ALINMASINA VE İZLENMESİNE DAİR  AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusunun

Ünvanı                              : Tropik Evcil Hayvan Dünyası Ve Hayvan Ürünleri Tic. Ltd. Şti. 

Adresi                              : Zafer Mah. Doğan Araslı Bulv. No: 93 / 145 Esenyurt İSTANBUL

Tic. Sicil no                     : İstanbul  – 738909

Mail Adresi                      : info@petbox.com.tr

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Tropik Evcil Hayvan Dünyası Ve Hayvan Ürünleri Tic. Ltd. Şti.  şirketinde iş sözleşmesi, sözleşme, ziyaretçi ve herhangi bi şekilde şirketimizin lokasynunda bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 10. Maddesi uyarınca belirtilen kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile kaleme alınmıştır.

 

PETBOX olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine dair bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

 

Sizlerden elde edilen kişisel veriler, PETBOX şirketinin güvenliği ve menfaatleri ile sizlerin güvenliği amacıyla aşağıdaki amaç ve hukuki sebeplerle işlenmektedir.

 

Görsel kayıtlarınız (şirket lokasyonundaki güvenlik kamera kayıtları), şirketimizin ve sizlerin güvenliğinin temini ve takibi bakımından 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesindeki meşru menfaat ve ,(KVKK m:5/2-e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak,

 

Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği,

Şirketimiz kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebeple sınırlı olarak; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Adli makamlar, şirket hukuk birimi, SGK, Emniyet Müdürlüğü ile talep edilmesi durumunda kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 6698 sayılı kanunun 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilmektedir. 

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Şirketimiz kişisel verilerinizi;

Şirket giriş kapısından başlayarak şirket içinde yer alan birimler, çalışma alanları, yemekhane, toplantı odaları, koridor ve işletmeye ait tüm lokasyonlarda (özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu işyeri hekimi, soyunma odaları, lavabolar hariç) kameraların görsel kayıtları toplaması sırasında otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Saklanması

 İşlenen bu kişisel verileriniz; Görsel kayıtlarınız (şirket lokasyonundaki güvenlik kamera kayıtları) şirketimize ait kamera kayıt cihazında saklanmakta, sonrasında ise üzerine yeni kayıtların yazılması yöntemi ile de otomatik olarak yok edilmektedir.

 

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şunlardır:

•             Size ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•             Size ait kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•             Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•             Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•             Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•             Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•             İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•             Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Öngörülen başvuru usullerine uygun olarak şirketimize aşağıdaki yöntemlerle başvuruda bulunabilirsiniz:

 

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun; ıslak imzalı bir nüshasını, Şirketimiz insan kaynakları Müdürlüğü’ne kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla Zafer Mah. Doğan Araslı Bulv. No: 93 / 145 Esenyurt İSTANBUL adresine gönderebilirsiniz.

 

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan tropikevcilhayvan@hs06.kep.tr adresine gönderebilir ya da Şirketimiz http://petbox.com.tr/kvkk.php inteet sitesinde  bulunan başvuru formunu doldurularak iletebilirsiniz.

 

Söz konusu hakların, sizler tarafından iletilmesi halinde başvurunuzun niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte PETBOX, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

İş bu aydınlatma metni yasal düzenleme gereği şirket lokasyonunda bulunan tüm gerçek kişilere ilanen duyurulur.