Perakende Müşteriler İçin Aydınlatma Metni

Perakende Müşteriler İçin Aydınlatma Metni

 

PERAKENDE MÜŞTERİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusunun

Ünvanı                                    : Tropik Evcil Hayvan Dünyası Ve Hayvan Ürünleri Tic. Ltd. Şti. 

Adresi                        : Zafer Mah. Doğan Araslı Bulv. No: 93 / 145 Esenyurt İSTANBUL

Tic. Sicil no                : İstanbul  – 738909

Mail Adresi                : info@petbox.com.tr

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Tropik Evcil Hayvan Dünyası Ve Hayvan Ürünleri Tic. Ltd. Şti.  şirketinde şirketimizin lokasyonuna gelerek perakende müşteri sıfatıyla ürün ve hizmet satın alan müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 10. Maddesi uyarınca belirtilen kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile kaleme alınmıştır.

 

PETBOX olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine dair bilgilendirmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ   Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:   Bu kapsamda perakende müşterilerimizin şirket lokasyonuna girişinden ürün ve hizmet satın alma sürecinin sonuna kadar ve bu süreç bittikten sonra da aşağıda yer alan kişisel verileriniz alınmakta ve işlenmektedir.

KİMLİK

Ad-Soyad, TCKN, İmza.

İLETİŞİM

Adres ,E-posta adresi, İletişim Adresi, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi, Telefon No,

LOKASYON

Bulunduğu Yerin Konum Bilgileri,

HUKUKİ İŞLEM

 

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler, Yasal Takip Bilgisi, Fikri ve Sinai Hak veya Mülkiyet Bilgisi,

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ

giriş - çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları,

MÜŞTERİ İŞLEM

 

fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep ve şikayet bilgisi, borç alacak bilgisi, müşteri numarası,

   YUKARIDAKİ TABLODA BELİRTİLEN BU KİŞİSEL VERİLER aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir; Şirketimiz lokasyonundan ürün ve hizmet alınması sırasında müşterilere kesilecek faturalar için ad, soyad, T.C. numarası, adres ve iletişim bilgileriniz gibi kişisel verileriniz TTK, TBK, Vergi Usul Kanunu, ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca (KVKK m:5/2-a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK m:5/2-c) sözleşme imzalanması, (KVKK m:5/2-e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak Fatura, sipariş bilgisi, borç alacak bilgisi gibi Müşteri işleme ait kişilsel verileriniz mal veya hizmet satım süreçlerinin ve müşteri ilişki süreçlerinin yürütülmesi, ürünlere ait garanti sürelerinin belirlenebilmesi  amacıyla (KVKK m:5/2-a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK m:5/2-c) sözleşme imzalanması, (KVKK m:5/2-e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, ·Şirket bünyesinde kamera kayıtları alınarak, gerek müşterilerin gerekse de şirketimizin güvenliğinin temini bakımından yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve (KVKK m:5/2-ç) hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak veya şirketin güvenliğinin sağlanması için (KVKK m:5/2-f) meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak, ·Sözleşme konusu işin icrası aşamasında bir takım dokümanların doldurulması, düzenlenmesi, üçüncü kişilere sunulması gibi durumlar ile şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satım süreçleri ile bağlantılı ve sınırlı olarak sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenmesi gereken yukarıdaki kişisel verileriniz; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 5/2-c maddesindeki sözleşme imzalanması hukuki sebebine dayalı olarak, ·Resmi Kurumlardan gelen talep ve yazılara cevap vermek, adli makamlarla yazışmaları gerçekleştirmek veya kanuni hakların Şirket menfaatleri de gözetilerek kullanılması amacıyla ,(KVKK m:5/2-e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, Şirketin muhasebesel kayıtlarının tutulması, ürün hizmet satım süreçleri, satış sonrası süreçler, iş faaliyetlerinin yürütülmesini kolaylaştırmak amacıyla sistemsel olarak kullanılan muhasebe programları, tutulan müşteri bilgileri, irsaliyeler, faturalar gibi evraklar (kvkk m:5/2-e) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (kvkk m:5/2-f) meşru menfaat, hukuki sebebine dayanılarak,

 

Şirketin saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtilen verilerinizin (kvkk m:5/2-e) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.,(kvkk m:5/2-f) meşru menfaat  hukuki sebebi uyarınca,

 

Kişisel verileriniz işlenmektedir.   B-KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ ŞİRKETİMİZ kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar ile bu amaçlara ek olarak; amaçların yerine getirilmesi için Tedarikçi Şirketlerden destek alınması, İşyeri uygulamaları ve ürün hizmet satım süreçlerinin yürütülmesi, teknik destek, eğitim, denetim gibi hizmetlerin tedarik edilmesi, iş akışının sistemli ve düzenli bir şekilde sağlanabilmesi, Resmi Kurumlardan gelen taleplerin karşılanması, yasal bildirimlerin yapılması, Şirket’in haklarının temini ve korunması ve bu amaçlardan herhangi birisinin gerçekleştirilebilmesi için dış kaynak hizmet sağlayıcıları,  hizmet sağlayıcıları, Resmi ve Özel Kurumlar, Tedarikçi Şirketler, Müşteriler ile verilerin temin edilme amaçlarına uygun olarak,  yurt içinde ve/veya yurt dışında ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.   KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

ŞİRKETİMİZ kişisel verilerinizi; muhasebe programları aracılığıyla müşteri işlem ve kimlik, iletişim verilerinizin işlenmesi sırasında, şirketimiz personellerine bilgilerinizi aktardığınız sırada, şirket sistem ve cihazlarını kullanmanız sırasında, şirket bünyesinde görüntülerinizin kaydedilmesi yoluyla yukarıda belirtilen veri işleme faaliyetleri kapsamında toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Şirketimiz ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz Şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. Maddesi kapsamında yukarıda hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak ŞİRKETİMİZ, İlgili Kişiler ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şunlardır:

•           Size ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•           Size ait kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•           Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•           Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•           Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•           Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•           İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•           Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Öngörülen başvuru usullerine uygun olarak şirketimize aşağıdaki yöntemlerle başvuruda bulunabilirsiniz:

 

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun; ıslak imzalı bir nüshasını, Şirketimiz insan kaynakları Müdürlüğü’ne kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla Zafer Mah. Doğan Araslı Bulv. No: 93 / 145 Esenyurt İSTANBUL adresine gönderebilirsiniz.

 

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan tropikevcilhayvan@hs06.kep.tr adresine gönderebilir ya da Şirketimiz http://petbox.com.tr/kvkk.php inteet sitesinde  bulunan başvuru formunu doldurularak iletebilirsiniz.

 

Söz konusu hakların, sizler tarafından iletilmesi halinde başvurunuzun niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte PETBOX, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

 

İŞ BU PERAKENDE MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ İLANEN DUYURULUR.