Ziyaretci Aydınlatma Metni

Ziyaretci Aydınlatma Metni

 

   

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusunun

Ünvanı                              : Tropik Evcil Hayvan Dünyası Ve Hayvan Ürünleri Tic. Ltd. Şti. 

Adresi                              : Zafer Mah. Doğan Araslı Bulv. No: 93 / 145 Esenyurt İSTANBUL

Tic. Sicil no                     : İstanbul  – 738909

Mail Adresi                      : info@petbox.com.tr

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca,  Tropik Evcil Hayvan Dünyası Ve Hayvan Ürünleri Tic. Ltd. Şti.  şirketini ziyaret eden gerçek kişiler için hazırlanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 10. Maddesi uyarınca belirtilen kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile kaleme alınmıştır.

 

PETBOX olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine dair bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Sizlerden elde edilen kişisel veriler,

Görsel kayıtlarınız (şirket lokasyonundaki güvenlik kamera kayıtları), şirketimizin ve sizlerin güvenliğinin temini ve takibi bakımından 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesindeki meşru menfaat hukuki sebebi uyarınca;

 

Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği,

PETBOX kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebeple sınırlı olarak; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile 6698 sayılı kanunun 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilmektedir. 

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

PETBOX kişisel verilerinizi;

Şirket lokasyonunu ziyaretiniz sırada otomatik yöntemlerle kameraların kayıt toplaması sırasında,

otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Saklanması

 İşlenen bu kişisel verileriniz;

Görsel kayıtlarınız (şirket lokasyonundaki güvenlik kamera kayıtları) ise veri işleme amacına uygun şekilde saklanmakta, sonrasında ise üzerine yeniden kayıt ekleme suretiyle otomatik olarak iş bu kayıtlarınız silinmektedir.

 

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şunlardır:

•           Size ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•           Size ait kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•           Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•           Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•           Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•           Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•           İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•           Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Öngörülen başvuru usullerine uygun olarak şirketimize aşağıdaki yöntemlerle başvuruda bulunabilirsiniz:

 

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun; ıslak imzalı bir nüshasını, Şirketimiz insan kaynakları Müdürlüğü’ne kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla Zafer Mah. Doğan Araslı Bulv. No: 93 / 145 Esenyurt İSTANBUL adresine gönderebilirsiniz.

 

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan tropikevcilhayvan@hs06.kep.tr adresine gönderebilir ya da Şirketimiz http://petbox.com.tr/kvkk.php inteet sitesinde  bulunan başvuru formunu doldurularak iletebilirsiniz.

 

Söz konusu hakların, sizler tarafından iletilmesi halinde başvurunuzun niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte PETBOX, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

 

 

İŞ BU AYDINLATMA METNİ ŞİRKETİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERE İLANEN DUYURULUR